Obchodní podmínky

Dodavatel
Muscular Vision s.r.o.


Sídlište Svobody 3572/73

796 01, Prostějov, ČR

IČO: 05817102

DIČ: CZ05817102

Kontaktní údaje                              
Telefon: (+420) 604 779 370

E-mail: info@muscular.cz

 

Číslo účtu pro platby předem V CZK:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701172146

IBAN: CZ56 2010 0000 0027 0117 2146

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Číslo účtu pre platby prevodom v EUR:

Fio banka, a.s.

IBAN: CZ53 2010 0000 0024 0117 2152

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Objednávka zboží

 • Seznam zboží na stránkách www.muscular.cz  je katalogem zboží doplňků pro sportovce .
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 • Zákazník má možnost měnit a doplňovat kontaktní, dodací nebo fakturační údaje (e-mailem nebo telefonicky) kdykoliv do samotného odeslání zásilky.
 • Po odeslání objednávky, zákazník již nemůže objednané zboží měnit, doplňovat ani stornovat.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu si může ověřit na stránce Doprava a Platba. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy a zákazník odkliknutím tlačidla „Odeslat Zboží“ s těmito souhlasí a závazně potvrzuje objednávku s povinností platby. Při nadrozměrné zásilce si odeslílatel vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy. V Případě odběrného místa bude zaslána na nejbližší odběrné místo druhého dopravce. Cena dopravy se pro zákazníka nemění.
 • Prodávající negarantuje dodání za ceny uvedené v internetovém obchodě v případě, že se jedná o chybu (přepis) při administraci obchodu.
 • Kupující se koupí na e-shopu www.muscular.cz zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Zrušení objednávky

Dodavatel může bez udání důvodu (prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonátem) zrušit objednávku zákazníka do momentu vyexpedování zásilky, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává, prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.  Zákazník je povinen skontrolovat objednávku před tím než ji odešle.

 

Zaslání zboží

 • U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Závazným potvrzením objednávky je potvrzovací e-mail o přijetí objednávky. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Potvrzovací mail se odesíla automaticky, proto prosím dbejte na správné vyplnení e-mailu v objednávce.

 

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem v závisloti od zvoleného způsobu dopravy. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník dopravy zboží je uveden v sekci "doprava a platba" nebo v sekci "košík".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má dvě možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím PPL služby, nebo uhrazením kupní ceny na účet dodavatele pod variabilním symbolem (uvádějte číslo objednávky), který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

V        rámci mezinárodního platebního styku nepřijímáme platby uskutečněné formou SHA a BEN. V případě, že nám budou bankou účtovány poplatky za přijatou platbu,budou zákazníkovi dodatečně vyúčtovány!

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Zákazník je povinný zkontrolovat ještě před otevřením správnost přijatého zboží ( druh, příchuť, gramáž a expiraci). Po otevření výrobku na tuto reklamaci již nebude brán zřetel.

Za vadu dodaného zboží nelze považovat tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, konzistenci, barvu, rozpustnost, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat poškozené zboží koupené v internetovém obchodě muscular.cz nebo nekompletní dodávku, vyplní formulář, který nalezne zde v obchodních podmínkách, kde uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo prodejního dokladu, popis závady a požadovaný způsob vyřízení. V případě závady zboží způsobené během přepravy nebo v případě chybějícího zboží je zákazník povinný ponechat si originální přepravní balení (krabici) ve kterém byla zásilka přepravena + výplň zásilky pro další řešení reklamace prodejce s přepravcem. Do tří pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (je nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel či výrobce ihned po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace (nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží). Dodavatel se snaží odstranit vadu bez zbytečného odkladu a v co nejkratším čase, avšak lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle třicetidenní.

 

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení                                                                                                                      

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem č. 89/2012 Sb. (§ 1829 odst. 1), Občanského zákoníku a to i bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@muscular.cz nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka. Při odstoupení je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. 

Zákazník zašle zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zpět na adresu dodavatele doporučeným balíkem (NE dobírkou), kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní. Zákazník, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal nebo bylo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.  

Adresa pro vrácení zboží:

Muscular Vision s.r.o

sídl. Svobody 3572/73

79601 Prostějov.

 

Podmínky pro odstoupení od smlouvy:

 • Dle § 1837 odst. 1 písm. g) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (obalem se tedy nerozumí obal pro přepravu, ale uzavřený obal (plastová tuba či láhev přelepená fólií), v němž jsou doplňky pro sportovce přechovávány a narušením obalu není možné dále z hygienických důvodů zboží dále použít). 
 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být kompletní
 • Musí být přiložen doklad o koupi
 • Zboží musí být zasláno na adresu Muscular Vision s.r.o, sídl. Svobody 3572/73, 79601 Prostějov (zboží zaslané na dobírku, nebude převzato) .
 • Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to v termínu 14 dnů od data odstoupení.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí dodavatel zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). 

 

Dodavatel platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že zboží odeslal zpět dodavateli, podle toho, co nastane dříve.

 

Poznámka:

Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Nepřevzetí zásilky

Všechny IP adresy monitorujeme našim systémem a kdykoliv jsou právně použitelné.

Nepřevzetím zásilky zasílané na dobírku ani v úložní době na depu nebo na výdejním místě (tzv. PPL ParcelShop) či při opakovaném doručení přepravcem, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce vždy elektronicky nebo telefonicky informován o odeslání balíku, veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámení apod.) jsou brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí zásilky bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. 
Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky. Původní cena zásilky bude navýšena o částku podle skutečně vynaložených nákladů na nové doručení.

V případě nepřevzetí zásilky, neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů, předá prodejce pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 

 

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami . Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do sekce "Můj účet".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@muscular.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

ceske puncovni znacky

Upozornění:

 • Před zahájením jakéhokoli tréninku nebo užíváním doplňku výživy se poraďte s Vaším sportovním lékařem.
 • Prodejce v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním.
 • Užívání doplňků výživy pouze na vlastní odpovědnost.
 • Doplňky výživy se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy.Doplňky výživy nejsou vhodné pro registrované sportovce a osoby mladší 18 let.
 • Odesláním objednávky jste souhlasili s našimi obchodními podmínkami a také jste se obeznámili s těmito upozorněními.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.